Đăng Ký Cử Tri Trực Tuyến Tiểu Bang Washington

Hãy bắt đầu đơn đăng ký cử tri trực tuyến của quý vị. Hãy sử dụng biểu mẫu này để đăng ký bỏ phiếu, cập nhật thông tin đăng ký và đăng ký nhận tin nhắn văn bản.

Quý vị sẽ cần bằng lái xe, giấy phép lái xe hoặc thẻ nhận dạng cá nhân hiện tại do Tiểu bang Washington cấp. Nếu quý vị không có một trong những giấy tờ nhận dạng này, quý vị vẫn có thể đăng ký qua đường bưu điện hoặc trực tiếp.

Hạn chót cho cuộc Tổng tuyển cử Ngày 7 Tháng 11

  • Ngày 30 Tháng 10: Đơn đăng ký trực tuyến và qua đường bưu điện phải được nhận.

  • Ngày 7 Tháng 11: Đăng ký bỏ phiếu trực tiếp không trễ hơn 8:00 p.m. tối tại Văn phòng Bầu cử Quận.
Bấm vào nút Bắt Đầu để bắt đầu.