Đăng Ký Cử Tri Trực Tuyến Tiểu Bang Washington

Đối với cuộc bầu cử hiện tại, hạn chót để đăng ký trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đã qua. Nếu quý vị đăng ký trực tuyến hoặc qua đường bưu điện, đơn đăng ký của quý vị sẽ không có hiệu lực cho đến sau cuộc bầu cử. Quý vị vẫn có thể đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Bầu cử Quận.

Nếu quý vị là cử tri trong quân đội hoặc ở nước ngoài, quý vị vẫn có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến cho cuộc bầu cử hiện tại.

HTML Hạn chót cho cuộc Tổng tuyển cử Ngày 2 Tháng 11

  • Ngày 25 Tháng 10: Đơn đăng ký trực tuyến và qua đường bưu điện phải được nhận.

  • Hôm nay cho đến Ngày 2 Tháng 11: Đăng ký bỏ phiếu trực tiếp không trễ hơn 8:00 tối tại Văn phòng Bầu cử Quận.
  • Bấm vào nút Bắt Đầu để bắt đầu.