Đăng Ký Cử Tri Trực Tuyến Tiểu Bang Washington

Hãy bắt đầu đơn đăng ký cử tri trực tuyến của quý vị.

Quý vị sẽ cần bằng lái xe, giấy phép lái xe hoặc thẻ nhận dạng cá nhân hiện tại do Tiểu bang Washington cấp. Nếu quý vị không có một trong những giấy tờ nhận dạng này, quý vị vẫn có thể đăng ký qua đường bưu điện hoặc trực tiếp.

Hạn chót cho cuộc Bầu cử Sơ bộ Ngày 1 Tháng 8

  • Ngày 24 Tháng 7: Đơn đăng ký trực tuyến và qua đường bưu điện phải được nhận.

  • Ngày 1 Tháng 8: Đăng ký bỏ phiếu trực tiếp không trễ hơn 8:00 tối tại Văn phòng Bầu cử Quận.

Bấm vào nút Bắt Đầu để bắt đầu.