Đăng Ký Cử Tri Trực Tuyến Tiểu Bang Washington

Hãy sử dụng mẫu đơn này để đăng ký bỏ phiếu, cập nhật thông tin đăng ký và đăng ký nhận tin nhắn văn bản.

Đối với cuộc bầu cử hiện tại, hạn chót để đăng ký trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đã qua. Nếu quý vị đăng ký trực tuyến hoặc qua đường bưu điện, đơn đăng ký của quý vị sẽ không có hiệu lực cho đến sau cuộc bầu cử. Quý vị vẫn có thể đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Bầu cử Quận.

Nếu quý vị là cử tri trong quân đội hoặc ở nước ngoài, quý vị vẫn có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến cho cuộc bầu cử hiện tại.

Hạn chót cho cuộc Bầu cử Đặc biệt Ngày 23 Tháng 4

    • Ngày 15 Tháng 4: Đơn đăng ký trực tuyến và qua đường bưu điện phải được nhận.

    • Hôm nay cho đến Ngày 23 Tháng 4: Đăng ký bỏ phiếu trực tiếp không trễ hơn 8:00 tối tại Văn phòng Bầu cử Quận.

Bấm vào nút Bắt Đầu để bắt đầu.